"Tijd voor een frisse start? Kom langs en word lid!"
Heb je vragen? Dan kan je ons altijd bellen op 0299 652 772
algvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
1.1 Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking na ondertekening van het inschrijfformulier.

Artikel 2 Contributie
2.1 Betaling van de contributie geschiedt via SEPA incasso. Bij nieuwe leden wordt de eerste incasso op de 7e van de maand gedaan. De daarop volgende keren wordt op de 1e van de maand geïncasseerd.
2.2 Bij het aangaan van het lidmaatschap dient het lid de noodzakelijke SEPA machtiging te verstrekken.
2.3 Indien partijen een andere wijze van betaling zijn overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag binnen een termijn van 7 dagen na dagtekening van het betalingsverzoek te zijn voldaan.
2.4 Indien er niet geïncasseerd kan worden zoals beschreven in artikel 2.1 of indien er niet op tijd wordt betaald conform artikel 2.3 is het sportcentrum gerechtigd om het lid geen toegang meer te verlenen tot het sportcentrum. Dit ontslaat het lid echter niet van de betalingsverplichting.

Artikel 3 Beëindiging van het lidmaatschap
3.1 Het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. De opzegtermijn bedraagt één hele kalendermaand.
3.2 Opzegging dient door het lid zelf te geschieden of door diens wettelijk vertegenwoordiger.
3.3 Mocht het voormalig lid na verloop van tijd opnieuw lid willen worden dient er opnieuw inschrijfgeld betaald te worden.

Artikel 4 Risico en aansprakelijkheid
4.1 Het sportcentrum is niet aansprakelijk voor de door het lid te lijden schade of letsel. Alle door het lid in het sportcentrum ontplooide activiteiten geschieden voor eigen risico. Evenmin is het sportcentrum aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies of diefstal van zaken in haar gebouwen.
4.2 Voor zover de in het vorige lid uitgesloten aansprakelijkheid door de rechter niet wordt aanvaard, is de eventuele aansprakelijkheid van het sportcentrum beperkt tot de maximumuitkering waarvoor zij haar aansprakelijkheid heeft verzekerd en wel tot het bedrag dat haar assuradeur terzake van deze aansprakelijkheid uitkeert.

Artikel 5 Huisregels
5.1 Elk lid dient zich te houden aan de volgende regels:

  1. Bij binnenkomst moet het buitenschoeisel in de daarvoor ingerichte hal geplaatst worden. Meegebrachte sportschoenen moeten schoon zijn.
  2. De fitnessapparatuur en de overige voorzieningen dienen met de nodige zorg behandeld te worden.
  3. Op de apparatuur waar zittend en/of liggend op wordt geoefend moet een grote handdoek worden geplaatst. Verwijder waar nodig transpiratievlekken met de aparte doekjes.
  4. Op vriendelijke wijze moet er rekening gehouden met andere oefenende leden en vooral als leden gelijktijdig van voorzieningen gebruik willen maken.
  5. Handelingen die schade kunnen toebrengen aan het belang van de sportschool moeten vermeden worden.
  6. Gerichte aanwijzingen van de medewerkers van het sportcentrum moeten opgevolgd worden.

5.2 Het niet naleven van de huisregels opent de bevoegdheid van het sportcentrum om het lidmaatschap van de
desbetreffende(n) te beëindigen en hem/haar de toegang tot het sportcentrum te ontzeggen.

Artikel 6 Kinderen beneden 12 jaar
6.1 Kinderen beneden de 12 jaar hebben geen toegang tot het sportcentrum tenzij dit onder nadere bepalingen
is toegestaan door de directie van het sportcentrum.

Artikel 7 Sauna
7.1 De saunaregels, elders in het sportcentrum bekend gemaakt, dienen strikt nageleefd te worden.